Historiek

De ontwikkeling van windenergie vraagt traditiegetrouw heel wat voorbereidingstijd vooraf en er zijn altijd heel wat partijen of stakeholders bij betrokken. Het traject van Wind aan de Stroom ging ongeveer in 2007 van start.

In onderstaande paragrafen wordt beknopt de historiek van de inhoudelijke ontwikkeling van windenergie op de Linkerscheldeoever van de Haven van Antwerpen toegelicht. Voor de ontwikkeling op de Rechterscheldeoever verwijzen wij U door naar Vleemo

 • Tot 2006: Geen mogelijkheden tot plaatsing van turbines, gezien de status van het gebied als vogelrichtlijngebied;

 • 2006: Nieuwe omzendbrief EME 2006/01 – RO/2006/02 Zeehavengebieden, havengebieden en de aansluitende terreinen zijn, vanuit ruimtelijk, milieu- en windtechnisch oogpunt, alsook omwille van hun bestemming als economische poort, uitermate geschikt voor de inplanting van windturbines of een windturbinepark. Door hun ligging en oriëntatie vormen deze terreinen windrijke zones. Tevens zorgen de bestaande infrastructuur en netaansluiting voor de vereiste bereikbaarheid. De natuur ontwikkelt zich in overeenstemming met de steeds evoluerende economische infrastructuur en activiteiten. Het is aangewezen een globale structuurvisie op te stellen voor de inplanting van windturbineparken in deze gebieden. Voor de belangrijke natuurgebieden dient een omgevingsanalyse uit te maken welke afstand als buffer aangewezen is. Deze afstand kan onder meer bepaald worden afhankelijk van een lokale ornithologische analyse of in het geval van indicatie op significante negatieve effecten op een speciale beschermingszone, een algemene beschrijving of een “passende beoordeling” waarbij ook rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren. Ervaring leert dat het naar voren schuiven van afstandsregels t.o.v. het rotorblad niet steeds relevant is;

 • 2007: Opstart van het studiewerk door het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever;

 • 2008-2010: Realisatie van het afwegingskader Avifauna, waar de randvoorwaarden voor windenergieontwikkeling in het vogelrichtlijngebied vastgelegd worden;

 • 2011: Toekenning van de Europese aanbesteding voor het gezamenlijk met de publieke partners ontwikkelen van windenergie op de Linkeroever aan thv Groene Haven Antwerpen;

 • 2011-2012: Opmaak Definitief Clusterplan door GHA, MLSO en technologiepartner (thv Groene Haven Antwerpen, zie verder);

 • 2012: Indiening MER ontheffingsnota’s eerste fase;

 • Augustus 2012: Oprichting van NV Wind aan de Stroom door GHA en MLSO;

 • Maart 2013: Oprichting van NV Groene Energie Haven Antwerpen door Aspiravi, Vleemo en Polders Investeringsfonds (als leden van thv Groene Haven Antwerpen) en instap van NV Groene Energie Haven Antwerpen in NV Wind aan de stroom;

 • 2013: Indiening vergunningsdossiers;

 • Juni 2014: Bestelling bij Siemens Wind Power van de eerste reeks windturbines en Financial Close met KBC bank;

 • Maart 2015: Start bouw windturbinepark fase 1;

 • Juli 2015: Eerst windturbines in gebruik genomen;

 • December 2015: Oplevering fase 1.